Khung ảnh tâm trạng mùa thu

Khung ảnh tâm trạng mùa thu, một nỗi bâng khuâng xa xăm về hình bóng nào đó. Chọn ảnh và dòng chữ cần ghi lên khung ảnh

.